Wykonana przeze mnie Ekspertyza obejmuje w zależności od sytuacji:

  • analizę przyczynowo-skutkową stanu lub zdarzenia technicznego obiektu budowlanego lub jego części, w oparciu o rzeczywisty stan techniczny,
  • ocenę zjawisk, zdarzeń technicznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych i procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz określenie związków przyczynowo-skutkowych ocenianego stanu, procesu lub zdarzenia,
  • systematykę, inwentaryzację uszkodzeń, niezbędne badania elementów obiektu budowlanego i użytych wyrobów budowlanych oraz analizę obliczeniową obiektu budowlanego lub jego części,
  • dokumentację stanowiącą podstawę opracowania ekspertyzy,
  • wnioski stanowiące podstawę do ustalenia dalszego postępowania z przedmiotem ekspertyzy – w zależności od przedmiotu ekspertyzy.

W sposób przystępny ekspertyza:

  • określa przyczyny negatywnego zjawiska budowlanego – jego genezę czynniki (i/lub osoby)odpowiedzialne za zaistniałą sytuację,
  • opisuje zagrożenia wynikających z istniejącego stanu dla użytkowników obiektu,
  • zawiera propozycje napraw lub eliminacji istniejących usterek,
  • przedstawia szczegółowe obliczenia, opinie i wiele innych elementów koniecznych zależnych od specyfiki danego przypadku.
  • zawiera wycenę kosztorysową doprowadzenia obiektu do właściwego stanu (opcjonalnie).

Ekspertyzy budowlane mogą dotyczyć wielu aspektów funkcjonowania budynku.
Często konieczne są dla celów zabezpieczenia zdrowia i życia użytkowników w przypadku wystąpienia awarii, sprawdzenia czy planowane w nim zmiany nie doprowadzą do jej zaistnienia, odpowiadają na pytanie co zrobić z powracającym problemem budowlanym i wiele innych.
Zdarza się, że nadzór budowlany nakłada na inwestora obowiązek uzyskania ekspertyzy celem zezwolenia na wprowadzenie zmian w budynku lub dalsze jego użytkowanie.

Ekspertyza jest opracowaniem szerszym niż Opinia techniczna.

Zapraszam do kontaktu!