Przygotowana przeze mnie opinia techniczna to opracowanie polegające na

  • ocenie analizowanego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części na tle obowiązujących przepisów i wiedzy technicznej,
  • analizie przyczynowo-skutkowej stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części,
  • przedstawieniu wniosków i zaleceń dotyczących dalszych zamierzeń w odniesieniu do opiniowanego obiektu budowlanego lub jego części.

Opinia jest opracowaniem o węższym zakresie niż Ekspertyza.

Zapraszam do kontaktu!